Procedure

Windpark Krammer

Zoals u op deze site kunt lezen, zijn de coöperaties Deltawind en Zeeuwind voornemens om een Windpark met een opgesteld vermogen van ruim 100 MW op en rondom de Krammersluizen te ontwikkelen. Om Windpark Krammer mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt door middel van een inpassingsplan dat wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling (RCR).

 

Rijkscoördinatieregeling
De RCR bestaat in het geval van Windpark Krammer uit een aantal fasen:

 

  1. Zeeuwind en Deltawind hebben de plannen voor Windpark Krammer aan de minister van EZ voorgelegd. In de wet ligt vast welke projecten automatisch onder de RCR vallen en dit windpark valt daaronder.
  2. Omdat Windpark Krammer niet in het bestaande bestemmingsplan past, bereiden de ministeries van EZ en IenM een ruimtelijk besluit voor in overleg met de initiatiefnemers en de betrokken overheden. Daarvoor is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.
  3. Het Bureau Energieprojecten heeft samen met Zeeuwind en Deltawind en de betrokken overheden onderzocht welke vergunningen en ontheffingen voor het project nodig zijn.
  4. Zeeuwind en Deltawind hebben deze vergunningen en ontheffingen aangevraagd en samen met de minister van EZ een planning opgesteld.
  5. De betrokken overheden hebben hun vergunningen en ontwerpbesluiten opgesteld. De ministers van EZ en IenM hebben ook een ontwerp-inpassingsplan opgesteld.
  6. Deze besluiten, het inpassingsplan en het MER zijn van 5 september tot 16 oktober 2014 gebundeld ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kon iedereen inspreken. Ook organiseerde het ministerie van EZ een op 16 september in restaurant de Grevelingen een inloopavond om geïnteresseerden informatie te verschaffen over de documenten die ter inzage lagen. Hierbij waren de medewerkers van Windpark Krammer, Zeeuwind en Deltawind en betrokken overheden ook aanwezig.
  7. De overheden verwerken hun adviezen en inspraak en hebben in het voorjaar van 2015 de vergunningen definitief verleend.
  8. Deze besluiten gaan weer gebundeld ter inzage. Belanghebbenden konden tussen 8 april en 20 mei bij de Raad van State beroep aantekenen. Uiteindelijk zijn van de ingediende beroepen 2 appellanten overgebleven. De zitting bij de Raad van State vond plaats op 14 december 2015.
  9. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet uitspraak op de beroepen tegen één of meer van de besluiten. Die uitspraak volgde uiteindelijk op 16 maart 2016. De Raad van State oordeelde de vergunningen voor Windpark Krammer onherroepelijk.

 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de RCR? U kunt alle informatie over de RCR in het algemeen hier vinden. Meer informatie over Windpark Krammer en de procedure is hier te vinden.

 

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder