Vergunningen

Windpark Krammer verleend

Recent is er een grote stap gezet richting realisatie van Windpark Krammer; alle definitieve vergunningen die nodig zijn voor de realisatie zijn verleend. Ook is het Rijksinpassingsplan vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Wat betekent dit precies?

 

Rijksinpassingsplan
De coöperaties Deltawind en Zeeuwind zijn voornemens om een windpark met een opgesteld vermogen van ruim 100 MW op en rondom de Krammersluizen te ontwikkelen. Om dit plan mogelijk te maken, moest het bestemmingsplan worden aangepast. Dit is nu gebeurd door middel van een inpassingsplan dat is vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Ook zijn de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure (de Rijkscoördinatieregeling) voorbereid.

 

Ter inzage
Van 5 september tot en met 16 oktober 2014 hebben de ontwerpbesluiten voor Windpark Krammer ter inzage gelegen en hier zijn in totaal 16 zienswijzen en 2 reacties van betrokken overheden op binnengekomen. Naar aanleiding van de zienswijzen hebben de bevoegde gezagen een antwoordnota opgesteld, waarin de gestelde vragen puntsgewijs worden beantwoord. In een aantal gevallen is naar aanleiding van de zienswijze een extra onderzoek uitgevoerd of zijn er extra mitigerende maatregelen genomen om effecten zoveel mogelijk te beperken.

 

Ter inzage voor belanghebbenden
Alle besluiten liggen vanaf 8 april tot en met 20 mei 2015 ter inzage. Belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit, kunnen van 9 april tot en met 20 mei 2015 beroep indienen bij de Raad van State. De week voorafgaand aan de publicatie in de Staatscourant (7 april 2015) wordt in diverse regionale kranten een kennisgeving (klik op de link om te downloaden) geplaatst.

 

Vervolg
Nu de vergunningen zijn verleend en het rijksinpassingsplan is vastgesteld, komt Windpark Krammer dichter bij daadwerkelijke realisatie. Dit wil niet zeggen dat het park nu al gebouwd wordt. De volgende fase staat in het teken van het verkrijgen van de SDE+-subsidie, het selecteren van aannemers en het rondmaken van de financiering. Het is de bedoeling dat het park in 2017 operationeel is.

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder