Het Zeeuwse Landschap en Windpark Krammer tekenen akkoord

Uitgebreid maatregelenpakket beperkt mogelijke ecologische schade

Het Zeeuwse Landschap en Windpark Krammer hebben een akkoord gesloten over een uitgebreid pakket van maatregelen om mogelijke ecologische schade van de geplande windturbines bij de Krammersluizen te verminderen. Nu dit akkoord een feit is, trekt Het Zeeuwse Landschap zijn beroep bij de Raad van State in.

 

Windpark Krammer

Het Rijk en de provincie Zeeland hebben de locatie Krammersluizen aangewezen als concentratielocatie voor het grootschalig opwekken van windenergie op het land. Op initiatief van de windenergiecoöperaties Deltawind en Zeeuwind is de planontwikkeling voor een windpark op deze locatie gestart, het Windpark Krammer.

 

Bezorgdheid

Windpark Krammer ligt op het kruispunt van drie grote wateren: de Oosterschelde, de Grevelingen en het Volkerak Zoommeer. Tussen deze deltawateren vindt dagelijks vogeltrek plaats. Vanwege de bezorgdheid over mogelijke nadelige gevolgen voor vogels en vleermuizen heeft Het Zeeuwse Landschap beroep aangetekend bij de Raad van State. Hierbij was de insteek om de meest schadelijke ecologische effecten te voorkomen, niet om het windpark als geheel te blokkeren: ook Het Zeeuwse Landschap vindt duurzame energieopwekking immers noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan.

 

Intensief overleg

Beide windenergiecoöperaties zijn zich bewust van de ecologische waarden van dit bijzondere gebied en zijn daarom reeds in de planfase de dialoog aangegaan met lokale natuur- en landschapsorganisaties. Na intensief overleg met Het Zeeuwse Landschap, gefaciliteerd door Provincie Zeeland, is een breed pakket aan maatregelen om mogelijke natuurschade tegen te gaan opgesteld. Zo krijgen de toekomstige windturbines uitgebreide detectiesystemen voor vogels en vleermuizen. Hiermee kunnen de turbines bij nadering van vogels en vleermuizen tijdelijk stilgezet worden. Daarnaast richt Windpark Krammer een fonds op voor de uitvoering van natuurversterkende maatregelen in het gebied. Nieuw voor Nederland is de afspraak om te komen tot een evenwichtig economisch en ecologisch beheer van het windpark. Dit kan er toe leiden dat op basis van gebleken schadelijkheid, bepaalde turbines in ecologisch gevoelige periodes tijdelijk worden stilgezet.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid

De afspraken gelden tijdens de gehele looptijd van het Windpark. Met deze overeenkomst geven Het Zeeuwse Landschap en Windpark Krammer blijk van een gedeelde verantwoordelijkheid voor natuur en milieu.

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder