Het Zeeuwse Landschap en Windpark Krammer tekenen akkoord

Het Zeeuwse Landschap en Windpark Krammer hebben een akkoord gesloten over een uitgebreid pakket van maatregelen om mogelijke ecologische schade van de geplande windturbines bij de Krammersluizen te verminderen. Nu dit akkoord een feit is, trekt Het Zeeuwse Landschap zijn beroep bij de Raad van State in.

 

Windpark Krammer

Het Rijk en de provincie Zeeland hebben de locatie Krammersluizen aangewezen als concentratielocatie voor het grootschalig opwekken van windenergie op het land. Op initiatief van de windenergiecoöperaties Deltawind en Zeeuwind is de planontwikkeling voor een windpark op deze locatie gestart, het Windpark Krammer.

 

Bezorgdheid

Windpark Krammer ligt op het kruispunt van drie grote wateren: de Oosterschelde, de Grevelingen en het Volkerak Zoommeer. Tussen deze deltawateren vindt dagelijks vogeltrek plaats. Vanwege de bezorgdheid over mogelijke nadelige gevolgen voor vogels en vleermuizen heeft Het Zeeuwse Landschap beroep aangetekend bij de Raad van State. Hierbij was de insteek om de meest schadelijke ecologische effecten te voorkomen, niet om het windpark als geheel te blokkeren: ook Het Zeeuwse Landschap vindt duurzame energieopwekking immers noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan.

 

Intensief overleg

Beide windenergiecoöperaties zijn zich bewust van de ecologische waarden van dit bijzondere gebied en zijn daarom reeds in de planfase de dialoog aangegaan met lokale natuur- en landschapsorganisaties. Na intensief overleg met Het Zeeuwse Landschap, gefaciliteerd door Provincie Zeeland, is een breed pakket aan maatregelen om mogelijke natuurschade tegen te gaan opgesteld. Zo krijgen de toekomstige windturbines uitgebreide detectiesystemen voor vogels en vleermuizen. Hiermee kunnen de turbines bij nadering van vogels en vleermuizen tijdelijk stilgezet worden. Daarnaast richt Windpark Krammer een fonds op voor de uitvoering van natuurversterkende maatregelen in het gebied. Nieuw voor Nederland is de afspraak om te komen tot een evenwichtig economisch en ecologisch beheer van het windpark. Dit kan er toe leiden dat op basis van gebleken schadelijkheid, bepaalde turbines in ecologisch gevoelige periodes tijdelijk worden stilgezet.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid

De afspraken gelden tijdens de gehele looptijd van het Windpark. Met deze overeenkomst geven Het Zeeuwse Landschap en Windpark Krammer blijk van een gedeelde verantwoordelijkheid voor natuur en milieu.

Terug naar overzicht

SDE+-subsidie toegekend aan Windpark Krammer

Het Ministerie van Economische Zaken heeft SDE+-subsidie toegekend aan Windpark Krammer. Met deze subsidie komt de bouw van het Windpark een stapje dichterbij.

Wat is SDE+ precies?

SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Deze regeling is nodig omdat de kostprijs van duurzame energie op dit moment nog hoger is dan die van grijze energie. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de marktprijs van grijze energie en de kostprijs van duurzame energie.

 

Met de SDE+ stimuleert het ministerie de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland, niet alleen voor windprojecten maar ook voor andere vormen van duurzame opwekking. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Windpark Krammer ontvangt dus subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. Wind op land is een van de meest rendabele productievormen en heeft daardoor per kWh productie maar beperkt subsidie nodig.

 

Meer informatie SDE+

Inmiddels is de SDE+ in het voorjaar van 2020 vervangen door de SDE++. Informatie over de SDE++ subsidie is te vinden op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en wordt jaarlijks aangepast.

 

Windpark Krammer

Windpark Krammer is van en voor de regio. Met een opgesteld vermogen van 102MW kan het park straks 100.000 huishoudens in de Deltaregio van duurzame energie voorzien. Daarnaast wordt ook een Windfonds opgericht, waarbij duurzame initiatieven uit de regio worden ondersteund.

Terug naar overzicht

Stichting Windmolens AJP genomineerd voor Duurzame Duim

De regio West-Brabant zet 30 duurzame initiatieven in het zonnetje met de Duurzame Duim. Stichting Windmolens AJP is een van de kanshebbers op deze symbolische pluim. Stemmen op het favoriete initiatief kan nog tot 11 oktober. Eind oktober wordt een inspiratiemiddag georganiseerd waar de initiatieven op het podium staan.

 

Nominatie Windmolens AJP

De Stichting Windmolens AJP is genomineerd vanwege het unieke karakter van het project. “Uniek aan dit project is dat het grootschalig is, dat het samen met de windenergie wordt gedaan (als eerste in Nederland), dat het met een relatief korte doorlooptijd wordt gerealiseerd en dat het voor de inwoners van Anna Jacobapolder volledig zonder kosten is. Gratis dus.”, aldus de stichting AJP over dit project.

 

Samenwerking Windpark Krammer

Windmolens AJP werkt samen met Windpark Krammer aan de verduurzaming van de regio. Met behulp van het Windfonds wil de stichting de 228 woningen in de Anna Jacobapolder van zonnecellen voorzien. Dit project past in het duurzame karakter van Windpark Krammer. Met het Windfonds steunt het windpark, wanneer het operationeel is, duurzame maatschappelijke initiatieven in de regio.

 

Stemmen

U kunt op deze of een van de andere initiatieven stemmen via www.duurzameduimen.nl. Stichting AJP hoopt op winst: “Het zou voor de bewoners van de polder mooi zijn als wij de Duurzame Duim ontvangen, omdat ze dan de rest van Nederland kunnen laten zien wat je met samenwerken voor elkaar kunt krijgen.”

Terug naar overzicht